A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Szkoła możliwości

 

Data ogłoszenia: 18.10.2022 r.

Harmonogram wsparcia w ramach projektu "Szkoła mozliwości" znajdują się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 19.09.2022 r.

Regulamin rekrutacji nauczycieli  w ramach projektu „Szkoła mozliwości" znajduje się poniżej:

Regulamin 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Gmina Olsztyn/
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu
„Szkoła możliwości” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0055/20
w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie na kierunku technik teleinformatyk poprzez zaplanowane szkolenia dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt.

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

  1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy niezbędny do unowocześnienia kierunku.
  2. Szkolenia dla 3 nauczycieli:
  • Szkolenie z MTCNA
  • Szkolenie z MTCRE
  • Szkolenie z MTCSE

 

Wartość projektu – 488 083,31

Dofinansowanie z EFS – 414 870,81 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 24 404,16 zł

Wkład własny – 48 808,34 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 – 31.12.2022

projektowanie stron www