A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie

Fundusze europejskieData ogłoszenia: 31.07.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” obejmujące:

 • Dostawę podajników elektronicznych umożliwiających montaż komponentów SMD z taśm o szerokości od 8mm do 12 mm. Podajniki kompatybilne z automatem marki TWS Pick & Place Qadra DVC EVO umożliwiające montaż komponentów elektronicznych: 
  · 10 szt. taśm szerokości 8mm z komponentami SMD 
  · 4 szt. taśmy szerokości 12 mm z komponentami SMD

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128621

Przedmiotowe zmiany dotyczyły załącznika do zapytania. W związku z faktem, iż  zmieniono treść załącznika do zapytania  ofertowego o nazwie oferta oraz dodano go ponownie 

ZAWIADOMIENE O WYBORZE WYKONAWCY  Data ogłoszenia: 15.05.2018 r.

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli –  w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM  Data ogłoszenia: 23.04.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” obejmujące:

 • Przeprowadzenie szkolenia z programowania i obsługi tokarki CNC z oprogramowaniem Sinumerik oraz Fanuc 31i dla 5 nauczycieli
 • Przeprowadzenie szkolenia z programowania i obsługi frezarki CNC z oprogramowaniem Sinumerik oraz Fanuc 31i dla 5 nauczycieli

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106121

Przedmiotowe zmiany dotyczyły zmiany miejsca załączników do zapytania. W związku z faktem, iż początkowo przez pomyłkę zostały dodane w miejscu przeznaczonym na pytania i wyjaśnienia.

ZAWIADOMIENE O WYBORZE WYKONAWCY  Data ogłoszenia: 02.01.2018 r.

Harmonogram wsparcia dla nauczycieli –  w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM  Data ogłoszenia: 21.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” obejmujące:

 • Przeprowadzenie szkolenia z obsługi stanowiska symulacji procesu produkcji dla 5 nauczycieli

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070080

Przedmiotowe zmiany dotyczyły  załączników do zapytania. W związku z faktem, iż  pierwotnie załadowane załączniki nie otwierały się, zostały załączone ponownie.

ZAWIADOMIENE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 20.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” obejmujące:

 • Dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem tokarki
 • Dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem frezarki

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069732

 Przedmiotowe zmiany dotyczyły  załączników do zapytania. W związku z faktem, iż  pierwotnie załadowane załączniki nie otwierały się, zostały załączone ponownie.

ZAWIADOMIENE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 7.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” obejmujące:

 • Dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem tokarki
 • Dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem frezarki

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1066644

Przedmiotowe zmiany dotyczyły  załączników do zapytania. W związku z faktem, iż  pierwotnie załadowane załączniki nie otwierały się, zostały załączone ponownie.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Data ogłoszenia: 7.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” obejmujące:

 • Dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem stanowiska symulacji procesu produkcji

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1066804

Przedmiotowe zmiany dotyczyły  załączników do zapytania. W związku z faktem, iż  pierwotnie załadowane załączniki nie otwierały się, zostały załączone ponownie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 16.10.2017

Regulamin rekrutacji na praktyki zawodowe dla nauczycieli w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli- praktyka zawodowa

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość

Przekazanie praw do wizerunku
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych Data ogłoszenia: 10.10.2017

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  "Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie”  na stanowisko Członka zespołu ds. modernizacji metod i treści kształcenia na kierunku mechatronika - Przedstawiciela firmy

Zapytanie ofertowe

Załaczniki

Ofertę cenową (załącznik nr 1) wraz z życiorysem (załącznik nr 2), oświadczenie (załącznik nr 3) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 4) – skan proszę przekazać drogą mailową na adres: biuro@mcdz.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania/upublicznienia zapytania. Wyżej wymienione dokumenty można również dostarczyć do Biura Projektu mieszczącego się w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37A.

 Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy Data ogłoszenia: 26.09.2017

Regulamin rekrutacji na szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie” na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli- szkolenia

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość

Przekazanie praw do wizerunku
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowychData ogłoszenia: 25.09.2017

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  "Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie”  na stanowisko Członka zespołu ds. modernizacji metod i treści kształcenia na kierunku mechatronika - Pracownika naukowego UWM w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe

Załaczniki

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn i Zespół Szkół  Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0110/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku technik mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:

 1. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy;
 2. Zmodernizowanie metod i treści kształcenia na kierunku technik mechatronik przez Zespół ds. modernizacji metod i treści kształcenia składający się z przedstawicieli pracodawców, nauczycieli ZSEiT i pracownika naukowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
 3. Opracowanie programu kształcenia dla zmodernizowanego kierunku technik mechatronik;
 4. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia dla 5 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie z obsługi zakupionego sprzętu: stanowiska symulacji procesu produkcji, z programowania i obsługi tokarki i frezarki CNC;
 5. Objęcie 2 nauczycieli ze szkoły praktykami zawodowymi trwającymi minimum 40h przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie w przedsiębiorstwach z woj. warmińsko-mazurskiego, z którymi szkoła ma podpisane Porozumienia o współpracy w okresie realizacji proj.


Wartość projektu – 1 855 884,44 zł
Dofinansowanie z EFS – 1 670 296,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 29 560,00 zł
Wkład własny – 185 588,44 zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018

projektowanie stron www