A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Technik automatyk- zawód na miarę potrzeb

Data ogłoszenia: 01.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Technik automatyk - zwód na miarę potrzeb” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 01.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Technik automatyk - zwód na miarę potrzeb” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 14.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Styczeń w ramach projektu „Technik automatyk - zwód na miarę potrzeb” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃData ogłoszenia: 13.11.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik automatyk - zwód na miarę potrzeb” na stanowisko:

  • Przedstawiciela firmy- członka zespołu ds. wprowadzenia nowego kierunku technik automatyk.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ofertę cenową (załącznik nr 1), oświadczenie (załącznik nr 2) oraz Zaświadczenia o zatrudnieniu  (załącznik nr 3) – skany proszę przekazać drogą mailową na adres: biuro@mcdz.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki lub do Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania/upublicznienia zapytania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 25.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Technik automatyk- zawód na miarę potrzeb” obejmujące:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Wymagań dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych” dla 6 nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145499

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik automatyk- zawód na miarę potrzeb” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Oświadczenie o pref. formie wsparciaData ogłoszenia: 08.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik automatyk- zawód na miarę potrzeb” obejmujące:

  • Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli kształcenia zawodowego z obsługi zakupionego/zainstalowanego sprzętu

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141676

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Część I

Część II

Część III

Część IV Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Technik automatyk- zawód na miarę potrzeb”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0018/18  w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych 
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do potrzeb gospodarki i rynku pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy niezbędny do wprowadzenia nowego kierunku oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi dostarczonego sprzętu:

   - Zrobotyzowane stanowisko dydaktyczne do nauki programowania sterowników PLC robotów typu Scara SMD,

   - Zrobotyzowane stanowisko dydaktyczne do nauki programowania sterowników PLC robotów sześcioosiowych,

   - Sprzęt pomiarowy,

Wprowadzenie nowego kierunku technik automatyk na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców z regionu.

Opracowanie programu kształcenia dla nowo utworzonego kierunku technik automatyk dostosowanego do specyficznych potrzeb pracodawców z regionu.

Zaplanowanie szkoleń dla 9 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie z zakresu nowo uruchamianego kierunku m. in.

   - Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych,

   - System wizualizacyjny Wonderware InTouch,

Zaplanowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli z automatyki.

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 31.10.2019

 

Wartość projektu – 1 848 604,57 zł

Dofinansowanie z EFS – 1  571 313,88 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –92 430,23 zł

Wkład własny – 184 860,46 zł

 

projektowanie stron www