A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

STREFA ROZWOJU

 

Data ogłoszenia: 04.11.2022 r.

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „STREFA ROZWOJU" znajduje się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 03.11.2022 r.

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „STREFA ROZWOJU" znajduje się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 19.09.2022 r.

Regulamin rekrutacji nauczycieli  w ramach projektu „STREFA ROZWOJU" znajduje się poniżej:

Regulamin 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „STREFA ROZWOJU” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0053/20 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie na kierunku technik programista poprzez zaplanowane szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie istniejących pracowni.  

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

  1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy niezbędny do unowocześnienia kierunku.
  2. Szkolenia dla 2 nauczycieli z zakresu:
  • Programowanie w Pythonie,
  • PHP – Podstawy programowania.

 

Wartość projektu – 495 520,60 zł

Dofinansowanie z EFS – 421 192,51 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –24 776,03 zł

Wkład własny –49 552,06 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 – 31.12.2022

projektowanie stron www