fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w ZSEiT w Olsztynie

Fundusze europejskieMiędzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn i Zespół Szkół  Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0110/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku technik mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:

  1. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy;
  2. Zmodernizowanie metod i treści kształcenia na kierunku technik mechatronik przez Zespół ds. modernizacji metod i treści kształcenia składający się z przedstawicieli pracodawców, nauczycieli ZSEiT i pracownika naukowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
  3. Opracowanie programu kształcenia dla zmodernizowanego kierunku technik mechatronik;
  4. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia dla 5 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie z obsługi zakupionego sprzętu: stanowiska symulacji procesu produkcji, z programowania i obsługi tokarki i frezarki CNC;
  5. Objęcie 2 nauczycieli ze szkoły praktykami zawodowymi trwającymi minimum 40h przez okres nie krótszy niż 2 tygodnie w przedsiębiorstwach z woj. warmińsko-mazurskiego, z którymi szkoła ma podpisane Porozumienia o współpracy w okresie realizacji proj.


Wartość projektu – 1 855 884,44 zł
Dofinansowanie z EFS – 1 670 296,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 29 560,00 zł
Wkład własny – 185 588,44 zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www