A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością

Data ogłoszenia: 01.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZEC Data ogłoszenia: 08.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 09.11.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” na stanowisko:

  • Przedstawiciela firmy- członka zespołu ds. wprowadzenia nowego kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ofertę cenową (załącznik nr 1), oświadczenie (załącznik nr 2) oraz Zaświadczenia o zatrudnieniu  (załącznik nr 3) – skany proszę przekazać drogą mailową na adres: biuro@mcdz.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki lub do Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania/upublicznienia zapytania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 29.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” obejmujące:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach medycznych” dla 6 nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146051

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody Data ogłoszenia: 09.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” obejmujące:

  • Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli kształcenia zawodowego z obsługi zakupionego/zainstalowanego sprzętu

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141941

W dniu 12.10.2018 w rubryce Pytania i wyjaśnienia, umieszczono zapytanie otrzymane w dniu 10.10.2018 oraz udzieloną na nie odpowiedź.

W dniu 15.10.2018 Zamawiający doprecyzował zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu dla części III oraz wydłużył termin składania ofert na dzień 18.10.2018.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Część I

Część II

Część III Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Technik elektroniki 

i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0017/18  w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do potrzeb gospodarki i rynku pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Doposażenie bazy szkoły w specjalistyczny sprzęt niezbędny do wprowadzenia nowego kierunku oraz przeszkolenie nauczycieli z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu:

- Stanowisko do montażu oraz demontażu szerokiego spektrum układów BGA oraz SMD,
- System rentgenowski X-Ray do prześwietlania i diagnozowania pakietów elektronicznych,
- Zrobotyzowane stanowisko do nadruku pasty lutowniczej.

Organizacja szkolenia dla nauczycieli:

- Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach medycznych.

Wprowadzenie nowego kierunku – Technik elektroniki i informatyki medycznej.

Opracowanie programu kształcenia dla nowo utworzonego kierunku

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.06.2019

 

Wartość projektu – 1 719 489,78 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 461 566,31 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –85 974,49 zł

Wkład własny – 171 948,98 zł

projektowanie stron www