fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Technik elektroniki
i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0017/18  w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do potrzeb gospodarki i rynku pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Doposażenie bazy szkoły w specjalistyczny sprzęt niezbędny do wprowadzenia nowego kierunku oraz przeszkolenie nauczycieli z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu:

- Stanowisko do montażu oraz demontażu szerokiego spektrum układów BGA oraz SMD,
- System rentgenowski X-Ray do prześwietlania i diagnozowania pakietów elektronicznych,
- Zrobotyzowane stanowisko do nadruku pasty lutowniczej.

Organizacja szkolenia dla nauczycieli:

- Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach medycznych.

Wprowadzenie nowego kierunku – Technik elektroniki i informatyki medycznej.

Opracowanie programu kształcenia dla nowo utworzonego kierunku

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.06.2019

 

Wartość projektu – 1 719 489,78 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 461 566,31 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –85 974,49 zł

Wkład własny – 171 948,98 zł

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www