fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Technik automatyk- zawód na miarę potrzeb

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Technik automatyk- zawód na miarę potrzeb”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0018/18  w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do potrzeb gospodarki i rynku pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy niezbędny do wprowadzenia nowego kierunku oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi dostarczonego sprzętu:

   - Zrobotyzowane stanowisko dydaktyczne do nauki programowania sterowników PLC robotów typu Scara SMD,

   - Zrobotyzowane stanowisko dydaktyczne do nauki programowania sterowników PLC robotów sześcioosiowych,

   - Sprzęt pomiarowy,

Wprowadzenie nowego kierunku technik automatyk na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców z regionu.

Opracowanie programu kształcenia dla nowo utworzonego kierunku technik automatyk dostosowanego do specyficznych potrzeb pracodawców z regionu.

Zaplanowanie szkoleń dla 9 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie z zakresu nowo uruchamianego kierunku m. in.

   - Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych,

   - System wizualizacyjny Wonderware InTouch,

Zaplanowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli z automatyki.

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 31.10.2019

 

Wartość projektu – 1 848 604,57 zł

Dofinansowanie z EFS – 1  571 313,88 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –92 430,23 zł

Wkład własny – 184 860,46 zł

 

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www