fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Zawodowcy

fundusze europejskie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zawodowcy” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej 2:Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 140 uczniów Technikum: kierunku technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki, kursów SEP, Autocad, zajęć dodatkowych zawodowych, warsztatów grupowych, zapewnienie staży zawodowych dla 140 uczniów oraz praktyk dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, zakup doposażenia bazy dydaktycznej i doskonalenie umiejętności, kompetencji 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.                                                                    

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

1.Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

a)    Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC),

b)    Innowacyjne metody diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (zwane IPC),

c)    Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (zwane BGA),                          

2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych specjalistycznych dla uczniów:

a)    Kurs SEP,

b)    Projektowanie i montaż nowoczesnej elektronicznej instalacji rozgłośnieniowej,

c)    Montaż i programowanie nowoczesnego elektronicznego systemu dozorowego technologii IP,

d)    Montaż i uruchomienie dyskretnego urządzenia elektronicznego,

e)    Koło mechatroników,

f)     Diagnostyka komputerowa,

g)    Nowe rozwiązania konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych,

h)    Zajęcia z AUTOCAD,

i)      Szkolenie ze spawania,

3. Doposażenie pracowni zawodowej,

4. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich,

5. Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu

6. Realizację praktyk zawodowych dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.   

Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Budżet projektu: 1 975 223,90 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 678 940,32 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 98 761,19 PLN

Wkład własny: 197 522,39 PLN

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www