fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Spójrz w swoją przyszłość techniku

fundusze europejskie

Data ogłoszenia: 24.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

- na zajęcia z IPC-600 posiłków,

- na zajęcia z BGA- 200 posiłków,

- na zajęcia z ESD - 100 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich- 200 posiłków

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE W WYBORZE WYKONAWC 

Data ogłoszenia: 22.10.2016 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:
1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE (zwana IPC) dla 100 uczniów/uczennic,
2.  Przeprowadzenie zajęć z zakresu pakietów elktronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (BGA) dla 100 uczniów/uczennic,
3. Przeprowadzenie zajęć z zakresu elektryczność statyczna a urzadzenia elektryczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063321

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WWYKONAWCY 

Data ogłoszenia: 18.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

  1. Dostawa i montaż wyposażenia 10 stanowisk dla uczniów do pracowni hybrydowej oraz przeszkolenie min. 2 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu.
  2. Dostawa doposażenia stażysty w odzież ochronną - 100 kompletów.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062452

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WWYKONAWCY 

Data ogłoszenia: 13.10.2017 r.
Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: Informacja, Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn /Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0005/17 w ramach Osi Priorytetowej 2:Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektryk, technik mechatronik oraz technik elektronik w Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez organizacje szkoleń z branży elektronicznej kończących się certyfikatami, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, oraz przeszkolenie 9 nauczycieli m.in. z obsługi zakupionego sprzętu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów
  • Nowoczesny montaż pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE ( zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (zwane BGA) dla 100 uczniów/uczennic
  • Elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (zwane ESD) dla 100 uczniów/uczennic
  • SEP- uprawnienia elektryczne dla 100 uczniów/uczennic

2. Realizację warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3. Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2017/18 i 50 z roku szkolnego 2018/19) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

5. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe i II stopnia jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów – podniesienie efektywności nauczania, uzyskane certyfikaty na zakończenie kursów potwierdzające zdobyte kwalifikacje z danego zakresu.

 

Wartość projektu – 1 990 123,20zł

Dofinansowanie z EFS – 1 691 604,72 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 99 506,16 zł

Wkład własny –199 012,32zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2017 – 30.09.2019

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www